Centre for Innovation in Education

Centre for Innovation in Education   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   programs   >   evaluation research in educationPrograms
Projects
Activities
Partners and Collaborators
About TEHNE
Contact

 
 
 
 
 

Cercetarea evaluativă în educație
(Evaluation research in education)

Olimpius ISTRATE
director de programe, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație
email: olimpius.istrate [at] tehne.ro

Aproape toate proiectele și programele educaționale, derulate pe diverse niveluri ale sistemului de învățământ - reforma educației, diferite servicii educaționale, inovații în practica didactică, schimbări instituționale, în sistemul de formare a cadrelor didactice, în curriculum etc. - ajung la un moment dat în stadiul în care se pune problema eficienței lor.

Pentru a evidenția gradul de eficiență a unui program sau proiect, pentru a stabili dacă o politică are impactul dorit sau dacă o intervenție inovatoare îndeplinește criterii satisfăcătoare de eficacitate, pentru a determina modul în care eforturile pot fi optimizate sau dacă o inițiativă merită să fie continuată, se recurge la cercetări de tip evaluativ (evaluation research).

Acest tip special de cercetare, importantă în mod special pentru dezvoltarea educației la nivel macro, este abordată în demersul de față la intersecția dintre domeniul evaluării de programe sociale și domeniul cercetării în științele educației.

1. Evaluarea de programe sociale și educaționale

Contextul social, politic și economic al ultimelor două decenii a favorizat la nivel european o "explozie" de intervenții majore orientate către îmbunătățirea performanțelor, calității, rezultatelor în învățământ, sănătate, protecție socială. În consecință, domeniul evaluării de programe sociale și educaționale a cunoscut un puseu, interesul practicienilor și teoreticienilor găsind resurse în experiența americană de conceptualizare și derulare a evaluărilor de programe (Velea, 2003).

În cadrul sistemului de educație, termenul de program se folosește pentru a desemna un set de practici sau intervenții la nivelul unei componente sau al întregului sistem, menite să aibă un impact pozitiv asupra rezultatelor procesului instructiv-educativ.

Evaluarea de programe ar consta, după unii teoreticieni, în aprecierea sistematică a operațiilor și/sau a rezultatelor unui program sau unei politici, raportate la un set de standarde explicite sau implicite, reprezentând astfel principalul mijloc de îmbunătățire a programului sau politicii (Carol Weiss). Din perspectiva altor autori, evaluarea semnifică "acumularea sistematica de fapte pentru a oferi informații despre realizările unui program în raport de efort, eficacitate și eficiență, în fiecare stadiu al dezvoltării lui" (Trippodi, Fellin, Epstein).

Mai concis, și în acord cu Scriven (1967), putem spune că evaluarea de programe educaționale înseamnă aprecierea meritelor sau valorii unui program educațional.

Scopul principal al evaluării de programe este de a oferi feedback în ce privește impactul sau rezultatele și de a informa factorii de decizie despre eficacitatea programului și despre pertinența ipotezelor care stau la baza unei intervenții sociale (Kettner, Moroney, Martin, 1999: 220). Evaluatorii își construiesc o serie de "întrebări de evaluare" care le ghidează parcursul evaluativ: Programul s-a derulat conform cu obiectivele planificate? Ce rezultate au fost atinse? Ce tipuri de rezultate produce? Ce impact a avut programul? Pentru a construi o imagine completă, evaluarea nu trebuie să se rezume doar la rezultate sau impact, ci să se intereseze și de scopurile programului, de strategia de implementare, de activitățile propriu-zise și de modul în care vor fi utilizate rezultatele (Velea, 2003: 56). Astfel, printre întrebările relevante se mai pot enunța: Programul îndeplinește criteriile de eficacitate; merită costurile angajate? Cum a fost condus programul? Cât de bine au fost respectate cerințele inițiale? Ce fel de utilizare dorim să producem (instrumentală/ conceptuală)? Cum și cui vor fi comunicate rezultatele? etc.

2. Evaluarea de programe versus cercetarea în educație

Evaluarea diferă de cercetare prin: (a) formularea problemei de cercetat, (b) modul în care își stabilește obiectivele principale, ca rezultat al consultării cu factori de decizie, beneficiari și practicieni, (c) intenția de utilizare a rezultatelor pentru ameliorarea programelor, precum și modul de diseminare, (d) contextul "agitat", cu influențe politice multiple, în care se desfășoară de cele mai multe ori evaluarea, (e) raportarea către o audiență formată din persoane care nu lucrează în cercetare și (f) criteriile de apreciere a calității și/sau utilității cercetării . Analitic, diferențele se pot nuanța luând în calcul diverse criterii :

Criteriul Cercetare Evaluare
Motivare Cercetătorul este intrigat de... Evaluatorul este interesat de...
Utilitate/ Scopuri Cercetarea urmărește îmbogățirea cunoașterii și formularea unor concluzii care pot fi generalizate. Evaluarea colectează date și informații pentru a susține decizii.
Valori și demers Scopul vizat de cercetător este identificarea și descrierea legităților și relațiilor care descriu fenomene. Sistemul de referință al evaluatorului este întotdeauna un anumit set de valori. Evaluarea compară "ce este" cu "ce trebuie să fie" și formulează aprecieri pe baza unor criterii prestabilite.
Întrebări Cercetarea utilizează ipoteze derivate din teorie sau din observații asupra practicii. Evaluarea își stabilește întrebările prin derivare de la caracteristicile obiectului evaluării.
Orientarea spre beneficiar De cele mai multe ori, cercetarea nu își poate circumscrie audiența/ posibilii beneficiari. Demersul de evaluare este în principal construit pentru satisfacerea cerințelor beneficiarilor sau sponsorilor.
Preocuparea principală Cercetătorul este acordă atenție în principal fidelității și validității. Principala preocupare a evaluatorilor este utilitatea rezultatelor, credibilitatea și acuratețea acestora prin raportare la solicitările din partea beneficiarilor.
Etc.    

În timp, sofisticarea teoriei și practicii evaluării a condus la apropierea de cercetare, evaluarea făcând recurs din ce în ce mai des la aceeași logică a demersului investigativ. În perspectivă pragmatică, utilitatea demersurilor evaluative pentru ameliorarea activităților, proiectelor și programelor din domeniul științelor sociale determină acordarea unei atenții sporite metodologiei de evaluare și potențarea tuturor metodelor de cercetare în cadrul evaluării.

Punctele comune, care se regăsesc atât în cadrul cercetărilor cât și în proiectarea și desfășurarea cercetărilor de tip evaluativ, se înscriu preponderent în sfera metodologică. La rândul lor, evaluatorii utilizează toată gama de metode și instrumente de cercetare pentru a colecta informații - interviuri, chestionare, teste de cunoștințe și abilități, inventare de atitudini, observația, analiza de conținut, examinarea evidențelor. Designul clasic al evaluării utilizează intensiv experimentul randomizat, care presupune măsurarea variabilelor relevante în cel puțin două grupuri echivalente, dintre care unul a fost expus programului de evaluat. Cercetările evaluative actuale se orientează către o multitudine de metode, pe care adesea le utilizează concomitent: focus-grup, studiu de caz, survey post-program, analiză longitudinală, studiu de corelație etc. Spre exemplificare, redăm comparativ modul de utilizare al metodei focus-grup în principalele sale arii de aplicație - în opinia lui Morgan (1998: 14) - printre care regăsim cercetarea evaluativă și cercetarea de tip academic:

  Cercetare academică Cercetare evaluativă Marketing de produs Ameliorarea calității
Identificarea problemei Generarea întrebărilor de cercetare Analiza de nevoi Generarea de noi idei de produs Identificarea de oportunități
Planificare Designul cercetării Dezvoltarea programului Dezvoltarea de noi produse Planificarea intervențiilor
Implementare Colectarea datelor Evaluare de proces Monitorizarea reacțiilor consumatorilor Implementarea intervențiilor
Măsurare Analiza datelor Evaluarea rezultatelor Rafinarea caracteristicilor produsului Re-elaborarea evaluării

Circumstanțele politice și audiența specifică - factori de decizie, finanțatori, diverși beneficiari direcți sau indirecți - determină în mare măsură standardele cercetărilor evaluative: uneori, acestea pot fi "destul de bune", în sensul că răspund chestiunilor relevante pentru politică, chiar dacă sub aspect științific nu se ridică la nivelul pe care l-ar fi cerut o comunitate academică (Rădoi, 2004: 50). Din acest punct de vedere, al participării semnificative a beneficiarilor - aceștia având valori și priorități diverse (Bernstein, 1976: 7) -, o cercetare evaluativă poate fi privită ca "un construct al celor implicați" (Rădoi, 2004: 98).

3. Cercetarea evaluativă: repere conceptuale și metodologice

Cercetarea evaluativă devine un instrument din ce în ce mai important de monitorizare, evaluare, ameliorare, dezvoltare a sistemelor de educație și formare. Din punct de vedere al conținutului, aprecierea calității și analizele de tip teoretic și empiric ale factorilor care determină eficiența în educație devin nucleul tare al cercetărilor evaluative derulate în acest domeniu. Metodologic, cercetarea evaluativă denotă un tip de evaluare care face apel la proceduri riguroase de cercetare. Ea constă în aprecierea retrospectivă a intervențiilor și programelor educaționale, cu scopul ameliorării acestora, luării deciziilor sau (mai rar) realizată în vederea alimentării dezbaterilor publice cu privire la componente ale politicilor educației.

Scopul principal al cercetărilor evaluative realizate în educație este de a testa (1) dacă programele educaționale servesc scopurile pentru care au fost inițiate și (2) pertinența ameliorării unor componente și/sau lărgirii eșantionului de instituții implicate. După Shadish, Cook și Leviton (1999: 48), pentru atingerea scopului evaluării unui program, evaluatorii pot pune întrebări despre:

 1. beneficiarii reali sau potențiali, necesitățile și dorințele lor;
 2. input-urile în program, ca buget și personal;
 3. structura și procesele interne ale programului, incluzând activități, organizare internă și modelul programului care schițează relațiile dintre aceste aspecte;
 4. variabilele din afara programului care îl afectează: legislație, regulamente sau suport politic și organizatoric local etc.
 5. schimbări la nivelul societății și beneficiarilor;
 6. costurile și beneficiile programului.

Etapele principale pe care le presupune cercetarea evaluativă, ca tip special de cercetare constând în "a observa pentru a judeca", sunt (1) culegerea de informații și (2) judecata sau decizia (Van der Maren, 1999). Diferite modele de evaluare presupun pași diferiți, însă cele două etape compun orice "sintaxă" a planului de evaluare. Michael Scriven sugerează nouă pași pe care trebuie să-i parcurgă evaluarea (Scriven, 1972, apud Velea, 2003: 58-59):

 1. caracterizarea programului care urmează a fi evaluat;
 2. clarificarea concluziilor care se așteaptă a fi formulate;
 3. cercetarea și identificarea relațiilor cauzale: acțiuni-efecte;
 4. identificarea și analiza consecințelor în ansamblu;
 5. evaluarea costurilor;
 6. identificarea și analiza obiectivelor programului;
 7. compararea programului cu alți competitori;
 8. analiza de nevoi ca fundament pentru aprecierea importanței programului;
 9. formularea unor judecăți de ansamblu privind programul.

Pentru evaluarea programelor de mare anvergură, UNESCO (2005) propune cinci etape semnificative: (1) elaborarea mandatului si a termenilor de referința: problematica, scopul evaluării, condiții de implementare, metodologia colectării datelor; (2) elaborarea proiectului: analiza programului existent si a evaluărilor preliminare, formularea ipotezelor, scopurile si întrebările evaluative, strategia de colectare si analiza a datelor, valorificarea rezultatelor; (3) implementarea proiectului: colectarea si analiza datelor, elaborarea proiectului; (4) utilizarea rezultatelor; (5) evaluarea evaluării.

Mai aproape de cercetările de tip experimental, Bernstein (1976) acordă atenție unor etape de proiectare considerate problematice pentru scopul în care se desfășoară cercetarea evaluativă și activitatea de analiză a datelor: (1) specificarea ipotezei de cercetare, (2) selectarea eșantionului adecvat pentru testarea ipotezei, (3) selectarea, alocarea și menținerea subiecților în grupurile experimentale, (4) alegerea unui sistem care poate furniza estimări rapide ale efectelor imediate ale programului, estimări mai precise, intermediare, și estimări ale efectelor pe termen lung, (5) selectarea surselor de informație și/sau procedurilor analitice care pot servi la ameliorarea strategiilor de proiectare ce se dovedesc inadecvate în contextul unor constrângeri particulare ale cercetării.

În majoritatea cazurilor, pentru designul și dezvoltarea unei cercetări evaluative se folosesc concomitent teoriile și cercetările din științele sociale, evaluări anterioare, așteptările beneficiarilor și practicienilor, cunoștințele și experiența evaluatorului în programe sau evaluări similare. Într-o încercare de aducere la un numitor comun, putem spune că cercetarea evaluativă în educație presupune utilizarea adecvată a metodelor și tehnicilor de cercetare pentru a aprecia și a îmbunătăți planificarea, calitatea, eficacitatea și eficiența unor programe educaționale. În cazul demersurilor de cercetare de tip academic, cercetătorul formulează o ipoteză pe care o va verifica pe parcurs, utilizând metode și tehnici riguroase. În cercetarea evaluativă, ipotezele de cercetare sunt negociate cu managerii de program, finanțatorii și alți beneficiari, iar viziunile diferite asupra modului în care activitățile pot conduce la atingerea scopului programului determină evaluatorul să-și decanteze permanent ipoteza de cercetare în viziunea unor noi sensuri ale obiectivelor stabilite. Demersul cercetătorului care evaluează un program este de tip iterativ - instrumentele sunt ajustate conform cu feedbackul primit, noi instrumente sunt dezvoltate pentru a surprinde aspecte ale programului aduse în prim-plan de discuțiile cu beneficiarii sau, adesea, noi seturi de argumente sunt construite pentru a susține coerența și unitatea recomandărilor formulate în diverse stadii ale cercetării evaluative.

4. Ameliorare și decizie în urma cercetării evaluative

Rațiunea principală a proiectării și derulării cercetărilor evaluative vizează formularea recomandărilor pentru ameliorare și decizie (Van der Maren, 1999).

Direcția ameliorativă presupune finalitatea praxiologică - practicienilor educației li se arată modalitatea de a compara ceea ce fac cu ceea ce s-ar putea face, pentru a înțelege cauzele unor eventuale nerealizări și insatisfacții. Un alt nivel vizat de cercetările evaluative pentru ameliorare este cel al programelor educaționale guvernamentale. Domeniul evaluării programelor guvernamentale în vederea îmbunătățirii lor este adus în prim-plan de Wholey din două motive: pentru că acestea sunt mijloacele fundamentale prin care societatea își exprimă problemele sociale - în consecință îmbunătățirea acestor programe este esențială pentru soluționarea problemelor sociale - și pentru că programele sociale sunt rareori duse la bun sfârșit, datorită factorilor politici, sociali și economici implicați în crearea și în întreținerea lor (Wholey, 1993, Wholey & White, 1973, apud Shadish et alii, 1999: 223).

Cercetarea evaluativă pentru decizie valorifică tehnicile și metodele de cercetare pentru a obține o serie de informații care permit întemeierea pe date verificate, credibile a reformelor sau modificărilor aduse programelor și proiectelor sociale și educaționale.

În această perspectivă, cercetarea evaluativă transcende limitele unui simplu exercițiu tehnic sau metodologic, dobândind semnificații politice prin consecințele importante pe care le are asupra programelor sociale, instituțiilor guvernamentale, bugetelor și actorilor de pe scena politică. Când cercetătorii examinează efectele unui program social, fac declarații cu nuanțe politice; de asemenea, stabilirea obiectivelor și metodelor de cercetare, interpretarea datelor și alegerea seturilor de variabile relevante, dar în mod special elaborarea recomandărilor - toate acestea sunt alegeri care presupun un substrat politic semnificativ (Weiss, 1987, apud Weiss, 1991: 211). De asemenea, în cazul multor programe, nevoia de suport politic pentru inițierea și desfășurarea lor determină stabilirea unor obiective nerealiste, construite astfel pentru a obține susținere și a concilia facțiuni sau grupuri politice (Weiss, 1991, p.216). În consecință, în cadrul unei cercetări evaluative, evaluatorii sunt puși adesea în situația de a disocia între obiectivele de fațadă și cele reale, între declarațiile de imagine publică și cele care arată direcția în care se îndreaptă echipa programului. În plus, o cercetare asupra nevoilor reale ale grupului țintă sau procesului de ameliorat constituie o opțiune de luat în calcul de către evaluator în fazele incipiente ale evaluării unui program.

Raportul de cercetare evaluativă pentru decizie pune în evidență valoarea unui program pentru sistemul de educație și pentru beneficiarii acestuia; cei care iau decizii pot stabili în cunoștință de cauză continuarea sau întreruperea programului, îmbunătățirea unor componente (ameliorarea) și lărgirea cadrului intervenției sau, eventual, sistarea activităților ineficiente. Facilitarea utilizării rezultatelor obținute în urma cercetării evaluative se constituie astfel ca o etapă deosebit de importantă. În afara publicării rezultatelor în forumurile publice și menținerii contactului cu toți potențialii beneficiari, o utilizare adecvată a rezultatelor evaluării se poate asigura prin modul de redactare a rapoartelor finale, destinate factorilor de decizie, rapoarte care includ sinteze, suplimente la raport, recomandări de acțiune și de folosire a informațiilor prezentate.

După modelul strategiilor schimbării în rezolvarea problemelor sociale (Shadish et alii, 1999, pp. 458-461), în încercarea de ameliorare a programelor din sistemul de educație ca urmare a derulării cercetărilor evaluative, se pot adopta diverse strategii: (a) de tip "incremental" -îmbunătățirea sau schimbarea succesivă a elementelor și proiectelor componente, în general de la periferia unui program -, (b) planificarea și desfășurarea de proiecte demonstrative, ce utilizează metode alternative cu potențial inovator, în încercarea de a le impune valoarea și, odată validate, de a le generaliza și extinde la nivelul unui program, (c) punerea sub semnul întrebării a ipotezelor centrale pe care este construit un program și căutarea alternativelor radicale, mai apropiate de realitatea mediului educațional și de problemele sale. Astfel, în funcție de tipul de program evaluat, de metodologia de cercetare construită și de scopul evaluării, rezultatele unei cercetări evaluative își pot găsi modalitatea optimă de a fi puse în valoare și utilizate în scopul pentru care au fost generate.

EXTRASE:

Extras 1: Van Der Maren, Jean-Marie. La recherche applique en pedagogie. Paris-Bruxelles: De Boek & Larcier, 1999, pp. 60-61.

Dintr-o perspectivă pragmatică, evaluarea este deci esențial concentrată pe efectivitate, adică pe cantitatea și nivelul obiectivelor atinse. În același timp, problema nu se pune atât asupra rezultatului, adică raportul dintre criteriul așteptat și cel atins, ci mai ales se pune accentul asupra procesului, altfel spus, al eficienței. Odată ce a existat constant o distanță între ceea ce era vizat și ceea ce s-a obținut, problema este să se facă o analiză a procesului care a dus la această distanțare pentru ca, pe viitor, să se reducă sau să se șteargă această discrepanță. [...]

Nu de rare ori, luarea unei măsuri riguroase [ca urmare a cercetării evaluative - n.n.] este prea dificil de realizat pentru că practicianul care "vede" bine că "asta nu merge" așteaptă ca experții în domeniu să aibă timp să ia măsurile, să le analizeze și să le valideze. Practicianul care "simte" o problemă încearcă să o rezolve, sau cel puțin să-i atenueze efectele, odată ce le-a perceput, chiar dacă nu știe să explice pe deplin sursa problemei. Practicianul este ca un medic de campanie într-o regiune izolată - trebuie să amelioreze durerea înainte de a fi primit rezultatele analizelor de laborator.

Extras 2: Shadish, W.R. Jr., Cook,T.D., Leviton, L.C. Fundamentele evaluarii programelor. Teorii ale practicii. București: FIMAN, 1999, p. 227.

Guvernul este prea des risipitor, ineficace sau impasibil la nevoile publice. [...]

Evaluarea realizează pentru guvern ceea ce profitul realizează în sectorul privat - asigură păreri critice în legătură cu atingerea sau ratarea atingerii obiectivului de către program, la fel cum auditul și controlul fac pentru buget, iar controalele de conformitate pentru administrație (Horst, Nay, Scanlon & Wholey, 1974).

Factorii de decizie politică și managerii programelor au nevoie repede de opinii critice deoarece orice curs al acțiunii are mai multe rezultate posibile și orice faptă are o eroare inerentă asociată. Nu putem prevedea cu siguranță ce rezultate vor urma anumitor politici și nici nu trebuie să fim încrezători că implementarea politicii se va conforma planului. Ambii factori implică faptul că determinarea cât mai repede a efectelor este necesară pentru îndeplinirea și, eventual, redirecționarea obiectivelor programului. Resursele limitate disponibile pentru satisfacerea nevoilor sociale grave și impactul semnificativ, dar în mare parte previzibil, al politicilor naționale necesită cunoașterea din timp a opiniilor critice despre efectele pozitive și negative ale programelor în funcțiune, pentru a asigura planificarea și managementul eficient al programului. (Wholey et alii, 1970)

Bibliografie:

 1. Bernstein, Ilene N. (ed.). Validity issues in evaluative research. Beverly Hills/ London: Sage Publications, 1976.
 2. Birckmayer, J.D. & Weiss, C. Theory-Based Evaluation in Practice. In: Evaluation Review. Vol. 24, No. 4 (pp. 407-431). New York: Sage Publications, 2000.
 3. Kettner, P., Moroney, R., Martin, L. Designing and Managing Programs. An Effectiveness-Based Approach. London: Sage Publications, 1999.
 4. Morgan, D. L. Focus Group Kit. London: Sage Publications, 1998.
 5. Rădoi, Mireille. Evaluarea politicilor publice. București: Tritonic, 2004.
 6. Shadish, W.R. Jr., Cook, T.D., Leviton, L.C. Fundamentele evaluarii programelor. Teorii ale practicii. Bucuresti: FIMAN, 1999.
 7. Tripodi, T., Fellin, Epstein, I. Social Program Evaluation, Illinois: University of Michigan, F.E. Peacock Publishers, 1986.
 8. UNESCO. Internal Oversight Service. [available online: http://www.unesco.org/ios]. UNESCO, 2005.
 9. Van Der Maren, Jean-Marie. La recherche applique en pedagogie. Paris-Bruxelles: De Boek & Larcier, 1999.
 10. Vedung, Evert. Public Policy and Program Evaluation. New Brunswick/ London: Transaction Publishers, 2000.
 11. Velea, Luciana Simona. Programe sociale și evaluarea lor. În: Istrate, I. (coord.) Comunități în mișcare: Programe și intervenții sociale. Botoșani: Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, 2003.
 12. Weiss, Carol H. Evaluation Research in the Political Context: Sixteen Years and Four Administration Later. In: McLaughlin, M. & D.C. Phillips (ed.). Evaluation and Education: At Quarter Century. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
 13. Weiss, Carol H. Evaluation. (Second Edition). New Jersey: Prentice Hall, 1998.
 14. Wisler, Carl. Designing Evaluation. [available online: http://www.gao.gov/policy/10_1_4.htm] U.S. Government Accounting Office - Program Evaluation and Methodology Division: GAO/PEMD, 1991.
 15. Worthen, B.R., Sanders, J.R., Fitzpatrick, J.L. Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines. Second Edition. New York: Longman Publishers, 1997.

Extras din:
Istrate, Olimpius. Cercetarea evaluativa. In: Cristea, S. (coord.) Curriculum pedagogic. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

Other information and support for education programmes evaluation:
  >> www.tehne.ro/education/contact.html <<.


TEHNE.ro   >   programs   >   evaluation research in education
  ©   Centre for Innovation and Development in Education (TEHNE Romania)
 
  VPS Windows